neděle 11. března 2012

Starý letoun, nová posádka- střípky dávné události (2. část )

English version available
 HERE

 

1. část zde

Bezmála 68 let, které uplynuly od událostí z prosince 1944, popisovaných v předchozích článcích, již téměř smazaly stopy, které po nich zůstaly. Ještě stále však lze nalézt artefakty, které tyto události připomínají. Rozmetané trosky bombardéru B-24 Liberator „Arsenic and lace“, které dopadly na čtvrť Neředín a okolní pole bychom na místě dopadu hledaly jen těžko. Oblast je dnes kompletně zastavěná. Trosky bombardéru byly sesbírány z větší části příslušníky Wehrmachtu a Luftwaffe a přemístěné na olomoucké letiště v Neředíně. Co se s nimi stalo poté, není známo. Část trosek byla sebrána místními obyvateli, ať už na památku, nebo k nějakému využití. I tyto předměty se však v průběhu let ztratily, vyhodily nebo někde zapomněly.

Jiná situace je v případě letounu 42-32097 „Slipstream“ z Bystrovan. Několik fragmentů dochovaných u několika správných lidí dodnes mohou vypovídat o dávné události více než přesvědčivě.

Pancíř zadního střelce

Dlouhá léta měl pan Šnevajs z Bystrovan místo jedné z břidlicových dlaždic, které tvořily chodníček na jeho zahradě, ocelovou desku. Poté, co ji věnoval autorovi bylo zjištěno, že se jedná o pancéřovou desku, která původně chránila zadního střelce na jeho stanovišti před útokem zezadu. Střelec o ni byl opřený, jak je patrné na nákresu. Sgt. Robert E. Laryho však pravděpodobně neuchránila. V horní části je totiž prostřelená projektilem ráže 13 mm, pravděpodobně z kulometu Rheinmettal-Borsig MG131, kterým byli vybaveny letouny Focke-Wulf FW-190A-8 . Střela osmimilimetrovou deskou prošla a je možné že střelce zasáhla, což však není jisté. Jisté je jen to, že pád bombardéru nepřežil. 

 

‹ pancéřová deska zadního střelce, nalezená na zahradě v Bystrovanech
‹ detail otvoru po střele ráže 13 mm.


‹ fotografie pozice zadního střelce, vlevo zvenčí, vpravo zevnitř se zakresleným původním umístěním pancíře


‹ nákres pozice zadního střelce, umístění pancéřové desky je znázorněno červeně


Vrtulový list

Dalším z výmluvných svědků urputné bitvy je také jeden vrtulový list, který se dochoval do dnešních dnů v perfektním stavu. Kdo jej nalezl a zachránil, dnes již asi nezjistíme. V současnosti se nachází v soukromé sbírce. Vrtulový list je z přední strany prostřelen 20 milimetrovým granátem z kanonu Mauser MG151. Granát zůstal v listu zaražený do své poloviny a tvoří tak unikátní doklad o útoku německého stíhače z přední polosféry.

‹ vrtulový list z B-17 42-32097, vpravo nahoře detail střely ráže 20 mm, dole detail instruktážní popisky na listu


Kryt vrtule a padákový popruh

Pan Žádník z Bystrovan opatruje hliníkový kryt mechanismu nastavování vrtulových listů již od nepaměti. Původně sloužil, přidělán na kusu prkna, jako budka pro sýkorky, které vylétaly z díry v přední části krytu. Stejně tak padákový popruh a kus lana sloužil jako vodítko pro psa. Jen díky těmto účelům se tyto artefakty dochovaly do dnešních dnů.

‹ vlevo kryt mechanismu nastavování listů vrtule, vpravo zbytky padákových popruhů


Na místě dopadu….

Místo dopadu hlavních částí letounu se od druhé světové války příliš nezměnilo. Při průzkumu, který byl proveden v roce 2010 a 2011 pomocí detektoru kovů, bylo nalezeno několik artefaktů z jistotou pocházejících z našeho bombardéru. Na poli u pevnůstky byly již při prvním průzkumu nalezeny pozůstatky nábojů ráže 12, 7 mm do kulometů Colt- Browning M2. Během let rozbité a roztahané stovkami pluhů po celém lánu, ukazují na místo, kde dopadl trup letounu.

‹ pole u bystrovanské pevnůstky, místo dopadu trupu letounu, vlevo střela ráže 12,7 mm

Kódy výrobců munice:
M = Milwaukee Ordnance Plant - Milwaukee, Wisconsin
LC = Lake City Army Ammunition Plant - Independence, Missouri
Číslice 42, 43, nebo 44 značí rok výroby

Na opačné straně řeky Bystřičky, na straně hodolanského hřbitova bylo na okraji pole, sousedícího s řekou nalezeno větší množství fragmentů jednoho z motorů Wright Cyclone, který zde dopadl. Jedná se převážně o hliníkové úlomky chladicích žeber z válců motoru. Nalezeny byly také kousky krytu středu motoru, zbytky víček z ventilových vahadel a také jedno z vahadel. Motory letounu zde zůstaly až do léta 1945, kdy byly odvezeny. Poslední z nich snad ještě delší dobu ležel vedle hodolanského hřbitova.

‹ zbytek krytky ventilového vahadla


‹ drobné fragmenty z motoru, některé z nich nesou značky z výroby, jako např. vpravo


‹ vlevo část hliníkového žebrování z boku válce, vpravo úlomek krytu středu motoru


‹ ventilové vahadlo z motoru Wright Cyclone, nalezené na poli na levém břehu řeky Bystřice r. 2011


Památník

Aby tato událost neupadla do zapomnění, obec Bystrovany spolu s přáteli vojenské historie, za podpory vojenského sdružení rehabilitovaných Olomouc, postavila malý památník. Dřevěný kříž na kamenném podstavci, se stručným popisem události, byl předán veřejnosti dne 8. května 2004, kříž se nachází na pravém břehu řeky Bystřice, nedaleko vojenské pevnůstky, uprostřed lokality, kde dopadlo nejvíce trosek z letounu a kde zahynulo šest letců. Památné místo a jeho okolí převzali do své péče bystrovanští skauti a skautky. Starý kříž byl v roce 2016 nahrazen novým.

‹ 8. května 2004, slavnostní odhalení původního památníku u Bystrovan


‹ detail původní tabulky na kříži


U místa je také umístěna „keška“ pro příznivce Geocachingu, více informací je zde

GPS souřadnice památníku jsou:
49°35'40.529"N, 17°18'29.189"E

ZDROJE:
- MACR 10635
- Pamětník letecké bitvy: mladí neznají dějiny, MF Dnes, 7. Února 2004
- Individual deceased personnel file:
- Brown, Robert A.
- Manzella, Vincent C.
- Davis, Edward E.
- Person, Walter G.
- Anton, Byron C.
- Bergman, Roland D.
- National archives and Records administrative
- Sbírka J. Krumbacha
- Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
- Vzpomínky na neznámé letce, Jan Mahr, Miroslav, 2011
- Kronika obce Hlušovice
- Kronika obce Bystrovany
- http://www.99bombgroup.org
Special Thanks to:
Dan Ruster, Julie Hebert-Ruster Price, Dennis Brown, Jack Fowler, Paul E. Barselou, Ward C. Randolph, George Hilton, Marek Hradil, Jan Mahr,
And many others...

Old plane, new crew- Fragments of old event (Volume 2)

 back to home

Nearly 68 years that have passed since the events of December 1944, described in previous articles, almost erased the traces that remain of them. However, you can still find artifacts that commemorate these events. Scattered debris of the B-24 Liberator "Arsenic and Lace," which fell at Neředín district and surrounding fields are impossible to find. The area is now completely built-up. Remains of the bomber were collected mostly by members of the Wehrmacht and the Luftwaffe and moved to airbase Olomouc-Neředín. What happened to them afterwards is not known. Part of the debris was picked up by local residents, whether in memory or to any use. Also these items are lost over the years, dumped somewhere or forgotten.

The situation is different in the case of 42-32097 "Slipstream" bomber near Bystrovany. A few fragments preserved by a few good people still indicative of ancient event very convincingly.

Armor protection of a tail gunner

For many years, Mr. Šnevajs from Bystrovany protected instead of one of the slate tiles, which formed the sidewalk in his yard, a steel plate. After he gave them to the author, who found that it is an armor plate, which originally protected the rear gunner on its position from the attack from the background. The gunner was leaning on it, as shown the diagram. However, this plate probably did not protected Sgt. Robert E Lary. The plate is at the upper part shot through by a bullet caliber 13 mm, probably from the German Rheinmettal- Borsig MG131 machine gun. Focke-Wulf FW-190A-8 were equipped by this machine gun. The bullet went through eight-milimeters thick plate and can hit the gunner, but this is not certain. What is certain is that the tail gunner didn´t survived the crash.

deska

‹ Armour plate from "Slipstream" bomber, found in the garden at the Bystrovany village


dira

‹ Detail photo of the 13 mm bullet hole


Slipstream

‹ Photos of the tail gunner position, on the left from the outside, on the right from the inside with a armour plate showing on its original position


picture

‹ drawing of the tail gunner position, location of armor plate is shown in red color


Propeller blade

Another eloquent witness of fierce battle is also a propeller blade which has been preserved to this day in perfect condition. Who found it and saved, we aren´t able to find.Blade is currently located in a private collection. Blade is shoot through of the 20 millimeter grenade of Mauser MG151 cannon from the front side . Granade remained subdued in the blade into their half and form a unique document of the German fighter front side attack.

propeller blade

‹ vPropeller blade from B-17 42-32097, on the top right is detail of 20 mm granade, below is a detail of instruction labels on the blade surface


Propeller spinner and parachute harness

Mr. Žádník from Bystrovany took care the aluminum propeller spinner since time immemorial. Originally it was used, fixed on a piece of wooden board as a birdhouse for tits that flew out of holes in the front of the spinner. Similarly, the parachute harness and a piece of parachute rope served as a dog guide. Only through such purposes, these artifacts have been preserved to this day.

kuzel

‹ on the left propeller spinner, on the right parachute harness remains


At the crashplace...

The place of impact of major parts airplane parts hasn´t been changed much since World War II. During the survey,at a years 2010 and 2011 using the metal detector, I found several artifacts which surely came from our bomber. In the field near th fort were already during the first survey found remnants of caliber 50 Colt-Browning machine guns M2 ammo. Over the years,broken by hundreds of plows across whole the field, shows a place where the fuselage hit.

pole

‹ A field next to the fort of Bystrovany, a place where fuselage crashed, on the left 12,7 mm caliber rounds


naboje


Cal 50 ammo manufacturers codes:
M = Milwaukee Ordnance Plant - Milwaukee, Wisconsin
LC = Lake City Army Ammunition Plant - Independence, Missouri
Digits 42, 43, or 44 indicates a year when were made

On the opposite side of the river Bystřička, near the Hodolany district cemetery was on the edge of a field adjacent to the river found a greater number of fragments of one Wright Cyclone engines, which fell here. These are mainly fragments of aluminum cooling ribs of the engine cylinders. Were also found pieces of the engine carter cover, remnants of the valve yoke arm caps and also one of the yoke.Damaged engines remained here until the summer of 1945, when they were taken away. The last of them, perhaps even longer laying beside cemetery.

zbyky

‹ remains of the valve yoke arm caps


zbyky

‹ small engine fragments, some of them have production marks, on the left


zbyky

‹ on the left is larger piece of aluminium cilinder head with ribs, a piece of engine carter cover on the right


vahadlo

‹ the valve yoke from Wright Cyclone engine, found on the left side of the river Bystřička at a year 2011


Monument

For this event did not fall into oblivion, community of Bystrovany along with friends of military history, association with the rehabilitated military persons of Olomouc, built a small memorial. The wooden cross on a stone pedestal, with a brief description of the event was delivered to the public on 8th May 2004, the cross is located on the right bank of the river Bystřice near military fort in the middle of the place where fell the most debris from the airplane and were killed six airmen. Memorial and its surroundings took custody young scouts form Bystrovany village.

pamatnik

‹ 8th May 2004, unveiling of a monument near Bystrovany


cedulka

‹ details of the plate on the cross


There is also located "cache" for Geocaching fans, more information is here

GPS coordinates of the monument are:
49°35'40.529"N, 17°18'29.189"E

Sources:
- MACR 10635
- Pamětník letecké bitvy: mladí neznají dějiny, MF Dnes, 7. Února 2004
- Individual deceased personnel file:
- Brown, Robert A.
- Manzella, Vincent C.
- Davis, Edward E.
- Person, Walter G.
- Anton, Byron C.
- Bergman, Roland D.
- National archives and Records administrative
- Sbírka J. Krumbacha
- Zemský archiv v Opavě, pobočka Olomouc
- Vzpomínky na neznámé letce, Jan Mahr, Miroslav, 2011
- Kronika obce Hlušovice
- Kronika obce Bystrovany
- http://www.99bombgroup.org
Special Thanks to:
Julie Hebert-Ruster Price, Dennis Brown, Jack Fowler, Paul E. Barselou, Ward C. Randolph, George Hilton, Marek Hradil, Jan Mahr,
And many others...